หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เลย

อัปเดต

นี่เงินเดือนหรือเงินทอน หมดตั้งแต่ต้นเดือนเลย สินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยแก้ปัญหาเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

สินเชื่อออมสิน
ช่วยแก้ปัญหาเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือน ออมสินช่วยคุณได้

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล กู้ได้ 5,000 – 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณ

1.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีะอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

3.ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

4.เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

เอกสารประกอบการกู้

ผู้มีอาชีพอิสระ

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

ออมสินช่วยฟื้นฟูคุณได้ หลังสถานการณ์ Covid-19
ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ

เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20,000 บาท ต่อราย

จำนวนเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินคืน

อัตราดอกเบี้ย

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

  1. ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

  2. ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

การพิจารณาสินเชื่อ

  1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไงของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

  1. ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียนจองสิทธิ์ สินเชื่อเพื่อคุณ

สินเชื่อออมสินล่าสุด

ช่องทางติดต่อสอบถาม

 

สินเชื่อออมสินล่าสุด
ออมสินช่วยแก้ปัญหาเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนได้

เรื่องใหม่ล่าสุด